• พันธกิจ / เป้าประสงค์ โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่
 • พันธกิจ

                  ๑. พัฒนาการบริหารการจัดการการศึกษาอย่างมีระบบ  และตัดสินตามความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล

                  ๒. จัดการเรียนให้สอดคล้องกับวัย และธรรมชาติของนักเรียน

  ๓. จัดบรรยากาศในและนอกห้องเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้สอดคล้องต่อการเรียนการสอนโดยเน้น

  ผู้เรียนเป็นสำคัญ

                  ๔. สนับสนุนการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้

                  ๕. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น

                  ๖. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนา อบรมความรู้ เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเรียนการสอน

                  ๗. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมไทย โดยสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียน

   เป็นคนดี ประกอบอาชีพสุจริต อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข

                  ๘. จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนตระหนักถึงความเป็นชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

                  ๙. ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการศึกษาต่อในระดับสูงตามศักยภาพของตน

                  ๑๐. ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

  เป้าหมาย

                  นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทั้งด้านความรู้ ความสามารถ สติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรมไทย เทคโนโลยี  สามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   และคุณประโยชน์ที่ได้รับจากประสบการณ์เรียนรู้ นำไปศึกษาต่อในระดับสูงตามศักยภาพของตน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2022-01-17 19:09:55 น.

โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โทรศัพท์: 038-090-914 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]