• ประวัติ โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่
 • โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ (สมเกตุประชาสรรค์)  เลขที่ ๕/๔ หมู่ ๔  ตําบลหัวสำโรงอําเภอแปลงยาว  จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์  ๒๔๑๙๐ 
  สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต ๒โทรศัพท์ ๐-๓๘๐๙-๐๙๑๔  
  โทรสาร ๐-๓๘๐๙-๐๙๑๔ e-mail  [email protected]
  website   http://www.acls.ac.th
  เปิดสอนตั้งแต่ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒   ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
  เนื้อที่   ๘  ไร่   ๒ งาน
  มีเขตพื้นที่บริการ  ๔  หมู่บ้าน  ได้แก่ หมู่ ๔, ๕, ๖ และหมู่ ๙  ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
  โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๙ แรกตั้งอาศัยศาลาการเปรียญวัดอ่าวช้างไล่ เป็นอาคารเรียน

          เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๘๔  เจ้าอาวาส (พระครูอุดมสุตาภิวัฒน์) ได้รื้อถอนศาลาการเปรียญ
  เพราะชำรุดทรุดโทรมมาก จึงได้ทำการสร้างศาลาการเปรียญขึ้นใหม่ ได้ทำเป็นที่ทำการสอนจนถึงปี พ.ศ.๒๕๐๐ 
          พ.ศ.๒๕๐๐ คณะครู และประชาชนร่วมกันบริจาคทรัพย์เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท สมทบกับเงินงบประมาณของทางราชการเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
  ทำการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.๑ ข ๓ ห้องเรียน ขนาดกว้าง ๙ เมตร ยาว ๒๗ เมตร จุนักเรียนได้ ๒๐๐ คน
  ต่อมามีนักเรียนมากขึ้น จึงขอความร่วมมือจากคณะครู ประชาชน ร่วมกันบริจาคเงินเป็นจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
  สร้างอาคารชั่วคราว ๑ หลัง จุนักเรียนได้ประมาณ ๑๐๐ คน และต่อมาสร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราวอีก ๑ หลัง
          พ.ศ.๒๕๑๓ ได้งบประมาณจากทางราชการเป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท สร้างอาคารเรียน แบบ ๐๘๘
  จำนวน ๔ ห้องเรียน ประชาชนสมทบอีก ๑๐,๐๐๐ บาท  ในปีการศึกษานี้ ได้เปิดขยายชั้นเรียน
  ประถมศึกษาปีที่ ๕ และปีต่อมาขยายชั้นเรียนจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗
          พ.ศ.๒๕๑๗ (๑ มกราคม ๒๕๑๗)ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน แบบ ๐๘๘ อีก ๔ ห้องเรียน
  เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
          พ.ศ.๒๕๑๘ ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน แบบ ๐๘๘ อีก ๓ ห้องเรียน เป็นเงิน ๒๒๕,๐๐๐ บาท
          พ.ศ.๒๕๑๙ ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน แบบ ๐๘๘ อีก ๔ ห้องเรียน เป็นเงิน ๓๘๐,๐๐๐ บาท
          พ.ศ.๒๕๒๑ อนุมัติให้รื้อถอนอาคารเรียน แบบ ป.๑ ข. และอาคารเรียนชั่วคราว 
          พ.ศ.๒๕๒๗ ได้รับงบประมาณจากทางราชการ สร้างสิ่งก่อสร้าง คือ
             ๑. อาคารเรียนอเนกประสงค์ แบบ สปช.๒๐๕/๒๕๒๖  จำนวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๘๒๔,๐๐๐ บาท
             ๒. อาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๕๒๖ จำนวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท
             ๓. ส้วมแบบ สปช.๖๐๑/๒๕๒๖จำนวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๓๗,๐๐๐ บาท
          พ.ศ.๒๕๒๙ ได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างสิ่งก่อสร้าง คือ
          ๑. ส้วม แบบ สปช.๖๐๒/๒๕๒๖ จำนวน ๑ หลัง ๖ ที่นั่ง เป็นเงิน ๖๐,๑๐๐ บาท
          ๒. เรือนเพาะชำ แบบ สปช.พ.๑ จำนวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (ชำรุดเสียหายไปแล้ว)
          พ.ศ.๒๕๓๑ ได้รับเงินงบประมาณสร้าง สนามวอลเลย์บอล ๑ สนาม ได้สร้างแล้วเสร็จเมื่อ
  วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๓๒ เป็นเงิน ๖๕,๐๐๐ บาท
          พ.ศ.๒๕๓๖ ได้รับเงินงบประมาณ สร้างสนามฟุตบอล แบบ ฟ.๓ (ครึ่งแบบ) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
  สร้างเสร็จ เมื่อ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗   
          พ.ศ.๒๕๓๙ สปช. ได้อนุมัติเปิดขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑
          พ.ศ.๒๕๔๒ ได้งบประมาณต่อเติมอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๕/๒๕๒๖ จำนวน ๔ ห้องเรียน และสร้าง
  สนามบาสเกตบอล ๑ สนาม นายบรรจง จาดแก้ว มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๒
  คณะครูและชุมชนร่วมกันบริจาคเงินสร้างห้องน้ำเด็กปฐมวัย ๑ หลัง จำนวน ๓ ที่ เป็นเงิน ๔๗,๘๑๐ บาท
          เมษายน พ.ศ.๒๕๔๕ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ชาวบ้าน และสำนักงานเทศบาล
  ตำบลหัวสำโรงร่วมกันบริจาคเงินสร้างรั้วโรงเรียนด้านหลังอาคารเรียน เป็นเงิน ๒๑๔,๙๖๒ บาท
          ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๖ คณะครู และชุมชนร่วมกันสร้างป้ายชื่อโรงเรียน และทาสีรั้วโรงเรียน
  เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท
          พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๐ นายประเสริฐ สุนทรชัย มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่
          พ.ศ.๒๕๕๑ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และเทศบาลหัวสำโรง วัดอ่าวช้างไล่ สร้างถนนคอนกรีตในโรงเรียน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๑๒๐,๐๐๐ บาท
          พ.ศ.๒๕๕๓ ดำเนินการสร้างถังน้ำประปาในโรงเรียนงบประมาณ กรมทรัพย์ธรณี ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
          พ.ศ.๒๕๕๔ ได้งบบริจาคจากสหกรณ์โรงเรียน และเงินบริจาคทั่วไป เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท ก่อสร้าง
  ที่จอดรถของคณะครู นักเรียน ติดตั้งที่บังแดด กันสาดอาคารเรียน
          ได้รับเงินบริจาคจากร้านแหลมทอง ๒๕,๐๐ บาท และงบของโรงเรียน ๔๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น
  ๖๕,๐๐๐ บาท ติดตั้งแอร์ห้องคอมพิวเตอร์ ๒ ห้อง
          ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ ติดเหล็กดัด ติดกระจก เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท
          ได้ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าใหม่ทุกอาคารเรียน และอาคารประกอบ เป็นเงิน ๗๑๐,๐๐๐ บาท
          ได้รับเงินบริจาค ๒๒๐,๐๐๐ บาท ดีดโรงอาหารให้สูงขึ้น ปรับปรุงปูกระเบื้อง ติดพัดลม ติดโทรทัศน์
          พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ นางสาวอัมพิกา สิริพรม มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่
          ได้ดำเนินการปรับปรุงทาสีอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๕๒๖ จำนวน ๑ หลัง และส้วมแบบ สปช.๖๐๑/๒๕๒๖ จำนวน ๒ หลัง เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
          ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน สปช. ๑๐๕/๒๙ จำนวน ๑ หลัง 

          ปัจจุบันโรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่มีนักเรียนทั้งหมด  ๕๕๒ คน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2023-05-19 23:22:56 น.

โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โทรศัพท์: 038-090-914 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]